fbpx

I. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové stránky www.falconclub.cz je spolek Kulturní centrum Falcon z. s. , IČO: 07516819, DIČ: CZ07516819, se sídlem Lindnerova 1610/4, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70954 (dále jen „Kulturní centrum Falcon z. s. “ nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.falconclub.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.falconclub.cz (dále jen „Obchodní podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Kulturní centrum Falcon z. s.  ani internetových stránek samotných.

II. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.falconclub.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.falconclub.cz lze bez souhlasu Kulturní centrum Falcon z. s.  použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.falconclub.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Kulturní centrum Falcon z. s. . V případě porušení autorských práv se bude Kulturní centrum Falcon z. s.  domáhat náhrady majetkové i nemajetkové újmy a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

III. Způsob užití internetových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.falconclub.cz s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.falconclub.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.falconclub.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

IV. Omezení odpovědnosti Kulturní centrum Falcon z. s.

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.falconclub.cz, jejichž úprava je obsažena v Obchodních podmínkách pro nákup vstupenek.
 2. Obsah internetových stránek www.falconclub.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Obchodních podmínek užití, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.falconclub.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
 4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.falconclub.cz.
 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.falconclub.cz.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.falconclub.cz.

V. Profil a registrace uživatelů

Uživatelé si mohou na internetových stránkách www.falconclub.cz vytvořit vlastní profil. Podmínky vytvoření a užívání profilu se řídí samostatnými Obchodními podmínkami pro profil a registraci uživatelů. Pro užití internetových stránek www.falconclub.cz a/nebo nákup vstupenek prostřednictvím těchto stránek není nutné vytvoření profilu ani registrace.

VI. Soutěže

 1. Kulturní centrum Falcon z. s.  v rámci internetových stránek www.falconclub.cz pořádá soutěže (dále jen „Organizátor“), kterých se může zúčastnit fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Kulturní centrum Falcon z. s.  si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 2. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže prostřednictvím SMS, e-mailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou. Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, příjmení a telefonický nebo e-mailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených na internetových stránkách Organizátora, případně v časopisech vydaných Organizátorem.
 3. Soutěž začíná dnem, od kdy je Organizátorem vyhlášena na jeho internetových stránkách a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, e-maily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.
 4. Ceny výhercům věnuje Organizátor, případně spolek uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek užití neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek užití, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto Obchodních podmínek užití.
 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek užití a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a Kulturní centrum Falcon z. s.  se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Kulturní centrum Falcon z. s.  budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
 5. Tyto Obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.falconclub.cz.

V Praze dne 9. 8. 2019, Kulturní centrum Falcon z. s. , s.r.o.

Top