fbpx

Obchodní podmínky pro nákup vstupenek

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) upravují práva a povinnosti společnosti Kulturní centrum Falcon z. s. , IČO: 07516819, DIČ: CZ07516819, se sídlem Lindnerova 1610/4, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70954  (dále jen „Kulturní centrum Falcon z. s. “) a třetích osob při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, sportovní a/nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen „Akce“) prostřednictvím Kulturní centrum Falcon z. s. .
 2. Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od Kulturní centrum Falcon z. s. , která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „Pořadatel“). Identifikace Pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.
 3. Tyto Obchodní podmínky pro nákup tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím Kulturní centrum Falcon z. s.  a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup seznámil.
 4. Kulturní centrum Falcon z. s.  prodává vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.falconclub.cz, popř. internetových stránek, které na www.falconclub.cz přesměrují, a dále prostřednictvím svých prodejních míst, případně prodejních míst smluvních partnerů Kulturní centrum Falcon z. s. , a to vč. kamenných prodejen, internetových stránek a/nebo jiných aplikací Pořadatelů či jiných smluvních partnerů Kulturní centrum Falcon z. s.  (dále jen „Prodejní síť“).
 5. Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u Kulturní centrum Falcon z. s. , prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení.
 6. Kontaktovat Kulturní centrum Falcon z. s.  znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek Kulturní centrum Falcon z. s.  dodat jménem a na účet Pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji Kulturní centrum Falcon z. s.  Pořadatelem a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. Kulturní centrum Falcon z. s.  se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v Prodejní síti (na pokladně u Kulturní centrum Falcon z. s. , nebo u obchodního partnera Kulturní centrum Falcon z. s. ) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany Kulturní centrum Falcon z. s.  jsou veškeré závazky Kulturní centrum Falcon z. s.  vyplývající ze smlouvy splněny.

III. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

 1. Kupující bere na vědomí, že Kulturní centrum Falcon z. s.  není Pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Kulturní centrum Falcon z. s.  zajišťuje výrobu, prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich Pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi Kulturní centrum Falcon z. s.  a Pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a Pořadatelem této Akce. Kulturní centrum Falcon z. s.  proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Pořadatelem Akce.
 2. Kulturní centrum Falcon z. s.  žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. Kulturní centrum Falcon z. s.  neodpovídá za žádné závazky Pořadatele Akce. Dále Kulturní centrum Falcon z. s.  neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě Pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u Pořadatele Akce.
 3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.
 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť Kulturní centrum Falcon z. s.  neodpovídá.

IV. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.falconclub.cz je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, nebo bankovním převodem.
 3. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem prostřednictvím Kulturní centrum Falcon z. s.  odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

VI. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u Kulturní centrum Falcon z. s.  prostřednictvím Prodejní sítě se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 4. Kulturní centrum Falcon z. s.  nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Kulturní centrum Falcon z. s.  a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Kulturní centrum Falcon z. s.  jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Kulturní centrum Falcon z. s.  zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Kulturní centrum Falcon z. s. , že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:
  1. Kulturní centrum Falcon z. s.  se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
  1. v případě, že již došlo ke konání Akce, se Kulturní centrum Falcon z. s.  zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 6. V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který Kulturní centrum Falcon z. s.  poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), o této skutečnosti prostřednictvím jakéhokoliv z uvedených kontaktů vyrozuměn. Kulturní centrum Falcon z. s.  neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 7. Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu.
 8. Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného. V případě nákupu vstupenky v prodejním místě Kulturní centrum Falcon z. s.  nebo prodejním místě smluvního partnera Kulturní centrum Falcon z. s.  musí kupující uplatnit toto právo bez zbytečného odkladu, nejpozději pátý pracovní den následující po termínu Akce. V ostatních případech se právo kupujícího podle tohoto odstavce považuje za uplatněné automaticky.
 9. Kulturní centrum Falcon z. s.  bude vstupné vracet níže popsaným způsobem a to pouze do výše finančních prostředků, které Kulturní centrum Falcon z. s.  Pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které Kulturní centrum Falcon z. s.  obdržel od kupujících za prodej vstupenek a které doposud nebyly převedeny Pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně Pořadatel zrušené Akce a nikoliv Kulturní centrum Falcon z. s. .
 10. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 7 až odst. 9 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:
  1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.falconclub.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno,
  1. v případě nákupu vstupenky v prodejním místě Kulturní centrum Falcon z. s.  nebo prodejním místě smluvního partnera Kulturní centrum Falcon z. s.  bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně či bezhotovostně) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené vstupenky,
 11. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude Kulturní centrum Falcon z. s.  postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení Pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na Pořadatele.
 12. U Kulturní centrum Falcon z. s.  nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v Prodejní síti.

VII. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou Pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrana osobních údajů při nákupu

 1. Kulturní centrum Falcon z. s.  během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupenky poskytne kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí.
 2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat Kulturní centrum Falcon z. s. .

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Kulturní centrum Falcon z. s.  je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup.
 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a Kulturní centrum Falcon z. s.  se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Kulturní centrum Falcon z. s.  budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

V Praze dne 9. 8. 2019, Kulturní centrum Falcon z. s. , s.r.o.

cs_CZCzech
Nahoru